Vaše starosti jsou naší prací.

Mgr. Jaroslav Drvota Mgr. Martin Cypris

O nás

Advokátní kancelář byla založena v roce 2008.
Prioritou kanceláře je poskytování právních služeb na té nejvyšší úrovni, přísně respektující tradiční hodnoty advokacie. Poskytujeme komplexní právní služby v klíčových právních odvětvích, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Specifické zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti zdravotních služeb a pravidelné prohlubování odborných znalostí umožňují zároveň specializaci na oblast medicínského práva- zejména pak na práva pacientů. Pro tuto oblast naší činnosti zajišťujeme pro klienta potřebná odborná vyjádření a znalecké posudky soudních znalců z oboru zdravotnictví a dalších osob, zaměřujících se na zdravotnicví.
Zvláštní pozornost věnujeme také právu trestnímu.

Samozřejmostí je v naší práci respekt k základním hodnotám advokacie, jako jsou důvěra mezi klientem a advokátem, odbornost a důsledná ochrana práv klienta.

Mgr. Jaroslav Drvota absolvoval v roce 2004 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Advokátem je od roku 2008.


V advokátní kanceláři zajišťuje zejména smluvní agendu v klíčových právních oblastech. Má mnohaleté zkušenosti s ošetřováním rizik plynoucích klientovi ze smluv uzavíraných v obchodním styku (příprava, revize a vyjednávání smluv). Jako advokát se výrazně profiluje především v občanském, pracovním, insolvenčním a nemovitostním právu. Jeho práce je vždy vedena snahou poskytnout klientovi profesionální a komplexní právní službu se zachováním respektu k autonomii protistrany.

Mgr. Martin Cypris získal právní vzdělání na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři působí jako trvale spolupracující advokát. Absolvoval roční studijní pobyt, na právnické fakultě v německém Passau. V průběhu studia působil jako praktikant na trestním úseku Krajského souduv Českých Budějovicích a v pražské advokátní kanceláři AKM MAJER & PARTNERS.


V advokátní kanceláři má na starosti spornou agendu. Jeho úkolem je tak především práce, která zahrnuje přípravu procesní taktiky v úzké spolupráci s klientem, aktivní vyhledávání a zajišťování důkazů a zastupování před soudy. Ve své právní praxi věnuje pozornost zejména medicínskému právu (práva pacientů, poskytovatelů zdravotních služeb, škody na zdraví) a právu trestnímu. Právní služby však poskytuje i v dalších oblastech, mezi které patří především právo občanské, nemovitostní a rodinné.

Služby

MEDICÍNSKÉ PRÁVO

Jsme připraveni poskytovat komplexní právní servis poskytovatelům zdravotních služeb.

Pro osoby poškozené v průběhu léčení zajišťujeme právní pomoc v rámci jednání o poskytnutí odpovídající náhrady za vzniklou újmu na zdraví, za zásah do práva na soukromí, na informace a dalších základních práv pacienta.

TRESTNÍ PRÁVO

Těžiště naší práce v oblasti práva trestního představuje obhajoba obviněného. Nedílnou součástí výkonu obhajoby je i vyhledávání vlastních důkazů, které mohou být následně v řízení provedeny a ovlivnit jeho výsledek.

Poskytujeme též ochranu zájmům poškozeného v rámci adhézního řízení (zajištění práva na náhradu škody)

OBČANSKÉ PRÁVO

 • smluvní vztahy
 • sousedské spory
 • náhrada škody
 • ochrana osobnosti
 • dědické řízení
 • nájmy
 • věcná břemena
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování před soudy
 • poradenská činnost

OBCHODNÍ PRÁVO

 • obchodně-závazkové vztahy
 • odpovědnost za škodu
 • zakládání ochodních spol.
 • nároky z vadného plnění
 • zastupování před soudy
 • poradenská činnost

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvod manželství
 • společné jmění manželů
 • vyživné
 • péče o děti
 • předmanželské smlouvy
 • poradenská činnost

NEMOVITOSTI

 • kompletní servis pro RK
 • kupní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • věcná břemena
 • nájmy nemovitostí
 • vymezení byt. jednotek
 • poradenská činnost

PRACOVNÍ PRÁVO

 • pracovní smlouvy
 • skončení prac. poměru
 • pracovní úrazy
 • odpovědnost za škodu
 • interní směrnice
 • poradenská činnost

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • správní řízení
 • přestupkové řízení
 • správní soudnictví
 • poradenská činnost

Naše práce

Kontaktní formulář
Mgr. Jaroslav Drvota
advokát

Mgr. Martin Cypris
advokát
Advokátní kancelář DRVOTA
Česká 26/41
370 01 České Budějovice

tel: +420 776 111 141
e-mail: info@akdrvota.cz
web: www.akdrvota.cz

premium-wordpress-themes.org